Strona główna » Pytania i odpowiedzi » Gdy mały podatnik świadczy usługi budowlane, rozliczenie VAT nie musi być skomplikowane

Gdy mały podatnik świadczy usługi budowlane, rozliczenie VAT nie musi być skomplikowane

30.05.17

Podatek naliczony odpowiadający podatkowi należnemu wykazanemu w deklaracji VAT podatnik może odliczyć w tej samej składanej deklaracji VAT - radzi Edyta Zaniewicz, ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego

articleImage: Gdy mały podatnik świadczy usługi budowlane, rozliczenie VAT nie musi być skomplikowane fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT u nabywcy, gdy sprzedawca jest małym podatnikiem stosującym metodę kasową przy świadczeniu usług z załącznika nr 14 do u.p.t.u.?
W którym miesiącu ten zakup powinien wykazać w deklaracji VAT - w miesiącu wykonania usługi i wystawienia faktury (styczeń), czy w momencie zapłaty (luty)?
W którym miesiącu nabywca powinien wykazać w deklaracji podatek należny i odliczyć podatek naliczony od nabycia od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową usług z załącznika nr 14 do u.p.t.u.?
 
Odpowiedź
W opisanej sytuacji transakcję – po stronie nabywcy zobowiązanego do rozliczenia VAT – należy rozliczyć na zasadach ogólnych.
 
 
Uzasadnienie
W opisanej sprawie są Państwo zobowiązani do zastosowania uregulowań wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.
 
Stosownie do powołanej podstawy prawnej podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do u.p.t.u., jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 
- usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.,
 
- usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
Konieczność opisanego sposobu opodatkowania – nazywana potocznie odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym ma zastosowanie tylko w przypadku o którym mowa w art. 17 ust. 1h u.p.t.u. tj. w przypadku nabycia usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 oraz w sytuacji gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.
 
W opisanej przez Państwa sytuacji podwykonawca jest małym podatnikiem, który rozlicza się metodą kasową. Dla Państwa jednak okoliczność ta jest bez znaczenia.
 
Przepisy art. 21 ust. 1 u.p.t.u. zawężają możliwość wyboru rozliczeń metodą kasową tylko dla małego podatnika. Przepis stanowi: mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Małym podatnikiem w opisanej sytuacji jest Państwa kontrahent a nie Państwo jako nabywca usługi.
 
Zatem, konieczne będzie rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usług od podwykonawcy w oparciu o reguły wynikające z art. 19a u.p.t.u.
 
Na podstawie art. 19a ust. 1 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniami. W opisanej sprawie – obowiązek podatkowy jednak nie powstanie – tak jak Państwo sugerują w dacie wykonania usługi – a w dacie w wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi (daty te mogą być ewentualnie tożsame). Stosownie bowiem do uregulowań wynikających z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) u.p.t.u. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1 u.p.t.u.. Reguła ta będzie znajdowała zastosowanie w opisanej sytuacji, ponieważ usługa była wykonywana na rzecz przedsiębiorcy; a nie osoby fizycznej.
 
W publikacji J. Zubrzyckiego, Leksykon VAT. Wrocław 2017 s. 788-789, czytamy: "w przypadku świadczenia usług z załącznika nr 14 do u.p.t.u., dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. jest usługobiorca, obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy usług wymienionych w załączniku nr 14 na zasadach takich, jakie są określone dla danego rodzaju usług. (...) Obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych wykonywanych na rzecz podatnika powstaje na zasadach określonych w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a u.p.t.u. tzn. z chwilą wystawienia faktury, a gdy usługodawca nie wystawi faktury, lub wstawił ją z opóźnieniem – z chwilą upływu terminu wystawienia faktury dokumentującej wykonane usługi budowlane (art. 19a ust. 7 u.p.t.u.)".
 
Kwotę podatku naliczonego, zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a u.p.t.u. stanowi kwota należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 u.p.t.u. podatnikiem jest ich usługobiorca.
 
Termin odliczenia podatku naliczonego zaś, określa art. 86 ust. 10b pkt 3 oraz ust. 10i u.p.t.u. Zasadą jest, stosownie do art. 86 ust. 10 u.p.t.u., iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d u.p.t.u. - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.
 
Ujmując prościej, podatek naliczony odpowiadający podatkowi należnemu wykazanemu w deklaracji VAT podatnik może odliczyć w tej samej składanej deklaracji VAT.
 
Usługodawca natomiast, obowiązany będzie do stosowania przepisów dedykowanych dla tzw. małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, czyli uregulowań wynikających z art. 21 ust. 1 u.p.t.u. W praktyce zastosowanie wskazanych uregulowań równoznaczne jest określeniem obowiązku podatkowego z uwzględnieniem metody kasowej. Oznacza to, iż usługodawca powinien wykazać świadczenie usług w deklaracji VAT-7 oraz w informacji VAT-27 dopiero z chwilą kiedy otrzyma zapłatę za wykonaną usługę.
Edyta Zaniewicz 30.05.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Kompas Księgowo-Kadrowy
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE