Strona główna » Podatki i księgowość » Kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców - zmiany w podatkach i rachunkowości

Kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców - zmiany w podatkach i rachunkowości

24.10.17

Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika, wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu, czy jednorazowe rozliczenie straty to tylko niektóre z ułatwień, jakie przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Większość rozwiązań ma wejść w życie już 1.01.2018 r.

articleImage: Kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców - zmiany w podatkach i rachunkowości fot. Thinkstock

Resort rozwoju zidentyfikował szereg przepisów z różnych gałęzi prawa, które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowią zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm. Efektem prac jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z 27.09.2017 r. Projekt powstał we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Nowe rozwiązania mają uprościć procedury, znieść zbędne obciążenia biurokratyczne oraz wprowadzić rozwiązania, które przyczynią się do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

Zmiany obejmują także ustawy podatkowe. W tym obszarze zidentyfikowano m.in. niepotrzebne obowiązki informacyjne, które albo powielają już informacje przekazywane przez przedsiębiorców w inny sposób, albo są zbędne z punktu widzenia zapewnienia interesu publicznego i stanowią tym samym niepotrzebne obciążenie administracyjne dla przedsiębiorców. W zakresie niektórych przepisów istnieje też potrzeba wprowadzenia uproszczeń dla najmniejszych podmiotów gospodarczych i odciążenie ich od niektórych obowiązków biurokratycznych – stąd wskazana jest modyfikacja niektórych obowiązków np. w zakresie ustawy o rachunkowości. Zaistniała też potrzeba dokonania zmian w celu poprawy płynności przedsiębiorstw i zmniejszenia zatorów płatniczych, np. potrzeba uelastycznienia funkcjonowania tzw. ulgi na złe długi, gdyż obecny termin (150 dni) umożliwiający zastosowanie tego rozwiązania okazał się zbyt długi, a w efekcie ulga ta nie może być wykorzystywana w pożądanym zakresie. Poprawę płynności finansowej przedsiębiorców ma również zapewnić zwolnienie z podatku kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie środków trwałych, które uległy zniszczeniu. Zidentyfikowane problemy wynikają z doświadczeń i obserwacji z dotychczasowego funkcjonowania poszczególnych przepisów prawa podatkowego. Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany w podziale na poszczególne zagadnienia z zakresu podatków i rachunkowości.

Zmiany w podatkach dochodowych

1. Likwidacja obowiązków:

a. informacyjnych, m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów;

b. odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek;

c. dokumentacyjnych, m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia

– które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika.

2. Wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

3. Wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi).

4. Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

Pamiętaj!

Status małego podatnika uprawnia podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz tzw. jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro, natomiast podatników CIT do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, jednorazowej amortyzacji oraz możliwości zastosowania obniżonej 15% stawki podatku.

5. Wprowadzenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe należności z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło wypłaconych małżonkowi podatnika (w przypadku prowadzenia działalności przez osobę fizyczną), oraz wypłacanych małżonkom wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

6. Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach uwzględniających maksymalnie 50% w jednym roku).

7. Wprowadzenie zwolnienia z podatku kwot odszkodowań (uzyskanych od ubezpieczyciela) przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku (środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego). Warunkiem zastosowania tego zwolnienia byłoby wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony.


Zmiany w podatkach lokalnych i majątkowych

1. Uprawnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia jednolitych wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, oraz umożliwienie powszechnego składania formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych w drodze elektronicznej,

2. Umożliwienie podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

1. Rozszerzenie katalogu jednostek mikro mogących stosować uproszczenia w sprawozdawczości finansowej o firmy prowadzone przez osoby fizyczne – próg przychodów o równowartości w walucie polskiej nie mniej niż 2.000.000 euro i nie więcej niż 3.000.000 euro.

2. Zwiększenie zakresu jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek:

Małe jednostki

Obecnie

Po zmianach

Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego

17.000.000 zł

25.500.000 zł

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

34.000.000 zł

51.000.000 zł

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

50 osób

50 osób

3. Zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie:

a. klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych,

b. stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,

c. niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

d. odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

Możliwość stosowania wskazanych uproszczeń w ewidencji księgowej będzie dotyczyć określonych w przepisach jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech powyższych wielkości.

4. Wprowadzenie dla jednostek mikro, jednostek małych oraz określonych organizacji pozarządowych (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą ws. rachunkowości (np. spółek kapitałowych) możliwości:

a) odstąpienia od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów,

b) stosowania przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej;

c) nietworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

5. Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego (bezterminowego) przechowywania do 5 lat.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

1. Wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi. W sytuacji wystąpienia rozbieżności w orzecznictwie sądowym i będących ich odbiciem rozbieżności w interpretacjach wykonujących wyroki sądów, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie więc zobligowany wyrazić swoje stanowisko w interpretacji ogólnej powszechnie znanej i dającej pełną ochronę wszystkim, którzy się do niej zastosują.

2. Wprowadzenie obowiązku dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.

Zmiany w podatku akcyzowym

1. Zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego.

2. Rezygnacja z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiany w podatku od towarów i usług

1. Rezygnacja z odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie.

2. Skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, co spowoduje zmniejszenie zobowiązania w podatku.

3. Obniżenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

4. Zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim.

Cała treść projektu dostępna tutaj.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Vademecum Głównego Księgowego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE