Strona główna » ABC własnej firmy » Od nowego roku zmiany w przepisach dla biznesu

Od nowego roku zmiany w przepisach dla biznesu

31.12.17

W 2018 r. przedsiębiorcy muszą się spodziewać przejścia na platformy elektroniczne w rejestrach spółek i rejestrze restrukturyzacji i upadłości. Co więcej radykalna zmiana szykuje się w sposobach zarządzania spółkami.

articleImage: Od nowego roku zmiany w przepisach dla biznesu fot. Thinkstock

 

Zmiany w starych rejestrach

Od 1 stycznia 2018 r. w elektronicznym katalogu dokumentów z Krajowego Rejestru Spółek będą udostępniane sprawozdania ( także skonsolidowane ) z płatności na rzecz administracji publicznej. Dotyczy to spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich.
 Natomiast w rejestrze przedsiębiorców KRS pojawiać się będą wzmianki o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

Nowe e-rejestry
Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprawdzie obowiązuje już od niemal dwóch lat, ale dopiero od 1 lutego 2018 r. ma zacząć funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.  To jest platforma elektroniczna obsługująca postępowania, a w szczególności zawierająca orzeczenia i umożliwiająca składanie pism przez uczestników.
- Niestety dotąd brakuje informacji wskazujących na to, żeby rejestr rzeczywiście ruszył w przewidywanym terminie. Nie wydano jeszcze aktów wykonawczych - podkreśla adwokat Jacek Kowalewski, associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.
Za to pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone są prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który to rejestr zastąpiłby Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Projekt dostosowuje różne ustawy, w tym np. Prawo upadłościowe i ustawę o KRS, do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zgodnie z którym państwa członkowskie od 26 czerwca 2018 r. mają prowadzić co najmniej jeden rejestr upadłości. Krajowy Rejestr Zastawów ma m.in. zawierać dane o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo spółek o akcjach
Projekt noweli - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej znajduje się obecnie na etapie opiniowania, w Radzie Ministrów.
Przewiduje on m.in. tzw. dematerializację akcji (a także innych tytułów w dochodach lub w podziale majątku spółki) – uprawnienia będą potwierdzane w formie elektronicznej.

Prawo przedsiębiorców
Projekt ustawy skierowano do komisji sejmowej po pierwszym czytaniu. Projekt uzależnia zakwalifikowanie działalności do działalności gospodarczej od przekroczenia pułapu przychodu, a także wprowadza klauzulę rozstrzygania niedających się wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym. Przewidywana jest też możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ustawa ustalałaby różne zasady ogólne postępowania administracyjnego z udziałem przedsiębiorcy, a także wprowadzałaby instytucję indywidualnej interpretacji w sprawach daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zarząd sukcesyjny po zmarłym
W 2018 r. zostanie uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Obecnie znajduje się ona w komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.
Ustawa wprowadziłaby możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego odpowiedzialnego za zarząd wyodrębnioną częścią majątku zmarłej osoby (prowadzącej za życia indywidualną działalność gospodarczą). Zarządca byłby umocowany do czynności sądowych i pozasądowych.
Zarządcę mógłby wskazać i wpisać go do CEIDG sam przedsiębiorca, co zapewniłoby automatyczną kontynuację działalności. Mógłby nim być prokurent. Alternatywnie, osoby uprawnione mogłyby powołać zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
Jak wyjaśnia adw. Jacek Kowalewski zarządca sukcesyjny miałby obowiązek zarządzania przedsiębiorstwem zasadniczo aż do momentu dokonania działu spadku albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z innych przyczyn. Instytucja zarządcy miałaby być stosowana także do wspólników spółek cywilnych.

Biznes zagraniczny
Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.
Rząd skierował projekt do Sejmu. Założeniem Rady Ministrów jest m.in. to, że dzięki ustawie „wyeliminowane zostaną wątpliwości prawne, na jakich zasadach firmy zagraniczne (ich oddziały i przedstawicielstwa) mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce”. Przesłanką do wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, który utworzył oddział w Polsce, będzie naruszenie prawa przez przedsiębiorcę, a nie oddział. Wpis przedstawicielstwa do rejestru ma być ważny dwa lata – z możliwością przedłużenia.

 

 
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE