Strona główna » Podatki i księgowość » Wypłata i opodatkowanie dywidendy krok po kroku

Wypłata i opodatkowanie dywidendy krok po kroku

31.01.17

Spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od tej dywidendy. Łączy się to także z koniecznością wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec organów podatkowych. Jakie to obowiązki?  

articleImage: Wypłata i opodatkowanie dywidendy krok po kroku fot. Thinkstock
Krok 1. Określenie sposobu postępowania z zyskiem spółki
Każda spółka z o.o. powinna określić po zakończeniu swojego roku obrotowego (będącego także rokiem podatkowym) sposób postępowania ze swoim zyskiem. Oczywiście będzie to możliwe, o ile taki zysk zostanie przez spółkę wypracowany.
 
Co do zasady zysk spółki z o.o. jest (powinien być) przeznaczony do podziału między wspólników. Zgodnie z przepisami prawa handlowego wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Choć umowa spółki może przewidywać inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
 
Zgodnie z przepisami prawa handlowego kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
 
Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku (czy też postąpienia) z zyskiem. Po części wynika to z przytoczonych wyżej regulacji prawa handlowego. Zyski mogą być zatem przekazane na utworzenie (bądź powiększenie) kapitałów rezerwowych bądź zapasowych w spółce.
 
Krok 2. Określenie osób uprawnionych do dywidendy i ich statusu podatkowego
Do prawa do zysku uprawnieni są wspólnicy spółki. Z kodeksu spółek handlowych wynika, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały (przez zgromadzenie wspólników) o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
 
Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.
 
Ze względów podatkowych, po ustaleniu listy osób uprawnionych do dywidendy, powinno się ustalić także ich status podatkowy, tzn.:
– jakiego podatku są podatnikami (czy PIT, czy CIT);
– czy mają miejsce zamieszkania (PIT) bądź siedzibę (CIT) w Polsce, czy zagranicą;
– jeśli mają miejsce zamieszkania (PIT) bądź siedzibę (CIT) za granicą, to czy jest to państwo, z którym Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a jeśli tak – czy osoby te przedstawiły (bądź będą w stanie przedstawić na żądanie) certyfikat rezydencji.
 
Są to okoliczności, które mają istotne znaczenia dla sposobu opodatkowania wypłacanych tym podmiotom dywidend, a to ma znaczenie dla spółki wypłacającej te dywidendy, która jest w odniesieniu do nich płatnikiem.
 
Krok 3. Wypłata dywidendy – pobór podatku
Jak już wskazywano, na różnych zasadach opodatkowane są dywidendy, w zależności od tego, jaki jest status podatnika otrzymującego dywidendę.
W każdym razie podatek dochodowy powinien być pobrany przez podatnika (przez spółkę) przy wypłacie dywidendy bądź przy postawieniu jej do dyspozycji podatnika.
 
Ważne!
- Wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania znaleźć można w zestawieniu „Umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę”.
- Polskie przepisy wymagają, aby podatnik zagraniczny (do opodatkowania którego ma mieć zastosowanie umowa międzynarodowa) przedstawił płatnikowi (czyli spółce wypłacającej dywidendę) certyfikat rezydencji. Nie musi to koniecznie nastąpić przed wypłaceniem dywidendy. Spółka musi mieć jednak świadomość, że w razie ewentualnej kontroli wykonywania przez nią obowiązków płatnika organ podatkowy będzie się domagał przedstawienia mu certyfikatu rezydencji podatnika.
 - Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zwykle przewidują niższą (niż 19%) stawkę podatku dochodowego od dywidend. Stawka ta waha się między 5% a 15% kwoty dywidendy.
- Stawki podatku od dywidend przewidziane w każdej zawartej przez Polskę umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania znaleźć można w zestawieniu „Stawki podatku od tzw. dochodu biernego pobieranego w państwie źródła”.
 
Krok 4. Odprowadzenie podatku na rachunek urzędu skarbowego
Do obowiązków każdego płatnika podatku obok pobrania podatku należy także odprowadzenie tego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Nie inaczej jest w przypadku zryczałtowanego podatku od dywidend. Spółka po pobraniu podatku powinna go odprowadzić do urzędu skarbowego.
Termin przekazania podatku jest uzależniony od tego, czy podatnikiem (z którego dywidendy został pobrany podatek) jest osoba fizyczna, czy jednostka podlegająca CIT. Nie ma natomiast znaczenia (dla terminu poboru podatku), czy podatnikiem jest osoba krajowa (rezydent), czy też zagraniczna (nierezydent).
 
Krok 5. Zbiorcze deklaracje roczne o przekazanym podatku
Przy wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego do urzędu skarbowego nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej. Spółka będąca płatnikiem będzie natomiast musiała złożyć zbiorczą deklarację – dotyczącą wszystkich wpłat zryczałtowanego podatku – po zakończeniu roku.
 
Zgodnie z przepisami podatkowymi płatnik zryczałtowanego podatku powinien złożyć do swojego urzędu skarbowego, po zakończeniu roku, zbiorczą deklarację dotyczącą pobranego i wpłaconego do urzędu skarbowego podatku (w tym m.in. podatku od dywidend).
 
Na formularzu PIT-8AR składane są deklaracje dotyczące podatku pobranego od tych udziałowców, którzy byli osobami fizycznymi. Natomiast na formularzu CIT-6R składane są deklaracje odnoszące się do podatku pobranego od podatników CIT.
 
Deklaracja PIT-8AR jest składana w terminie do końca stycznia roku następnego po roku (kalendarzowym), której deklaracja dotyczy. Deklaracja CIT-6R jest składana w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. Jeśli w spółce będącej płatnikiem przyjęto inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy, to nie zawsze terminem tym jest dzień 31 stycznia roku następnego.
 
Krok 6. Informacje dla podatników o kwotach dywidend i przekazanym podatku
Oprócz zbiorczej deklaracji o kwotach pobranego zryczałtowanego podatku (w tym podatku od dywidend) spółka będąca płatnikiem powinna przygotować także stosowne informacje imienne dla podatników, którym wypłaciła dywidendy. Informacje te są przekazywane właściwym urzędom skarbowym, z tym że tym razem są to urzędy właściwe dla podatników.
 
Formularze, na których powinny być przesłane informacje imienne oraz terminy ich przesłania, są uzależnione od statusu podatnika.
 
(...)
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Kompas Księgowo-Kadrowy
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE